Πρόεδρος
Αθηνά Κοτζάμπαση Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Νικόλαος Βαρσακέλης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

1. Η Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των ζητήματα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών στο Πανεπιστήμιο.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από εφτά μέλη ΔΕΠ.

3. Η θητεία είναι διετής. Λήξη: 31-12-2016.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου  με αριθμό 2905/19-2-2015.

Μέλη: